بخشنامه ها

با توجه به اینکه آخرین بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه در سایت نظام فنی موجود است در این بخش برخی بخشنامه ها، آیین نامه و دستورالعملهای پر کاربرد منتشره سازمان برنامه و بودجه مرتبط با کارهای عمرانی برای استفاده قرار می گیرد.

موضوع

شماره

تاریخ

ملاحظات

دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ ۹۶/۰۵/۰۴ جایگزین بخشنامه ۱۰۰/۶۴۰۵

دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ ۹۶/۰۳/۳۱  جایگزین بخشنامه ۴۹۵۱
آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ ۹۴/۰۲/۲۲ معرفی انواع تضمین ، درصدهای پیش پرداخت و …
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع ۱۰۰/۶۴۰۵ ۸۹/۰۲/۰۴ ملغی شده است
 نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها  ۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ ۶۰/۰۹/۰۲
آیین نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ۴۱۴۷/ت ۲۶۳۰۹ هـ ۸۱/۰۲/۰۴  جهت پرداخت وجه خرید مصالح و تجهیزات توسط کارفرما
موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها  ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲  ۷۸/۰۳/۰۳
موافقتنامه ، شرایط عمومی همسان قرارداد های خدمات مشاوره ۱۰۵/۸۴۲-۵۴/۲۴۶۰ ۷۹/۰۴/۲۹
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها  ۱۰۱-۱۷۳۰۷۳  ۸۳/۰۷/۲۵
بخشنامه های مربوط به محاسبه حق الزحمه خدمات مشاور (به استثنای نظارت کارگاهی) ۱-۱۵۳۵۴-۵۴-۳۱۹۱

۱-۱۹۹۶۸-۵۴-۴۱۹۰

۱۰۲/۴۹۴۴-۵۴/۴۳۰۴

۴۰۲۰/۵۹۲۳۴/ش ف

۷۰/۰۹/۲۰

۷۰/۱۲/۲۸

۷۸/۰۸/۱۶

۸۴/۰۴/۲۰

ضریب منطقه ای کارهای پیمانکاری با انضمام نقشه ضرایب منطقه ای رشته های ابنیه، مکانیک، برق، راه، انتقال آب و آبیاری و زهکشی  ۹۴/۶۹۴۱۶ ۹۴/۰۵/۰۵
دستورالعمل نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران ۱۰۲/۵۴۵۳-۵۴/۴۹۵۱ ۷۷/۰۹/۰۹  ملغی شده است
دستورالعمل نحوه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصلهای فهرست بها ۱۰۰/۷۶۵۷۴ ۸۷/۰۸/۱۹
logo-samandehi