قیمت جدید

((آموزش تهیه قیمت جدید))

در کارهای ساختمانی به دلایل مختلف مانند برآورد نادرست، تغییرات در حین اجرا، تغییر مشخصات و …  بعضاً نیاز به اجرای کارهایی خارج از فهرست بهای منضم به پیمان می باشد که می بایست هزینه انجام آن توسط پیمانکار محاسبه و پس از تائید مشاور و تصویب کارفرما ملاک پرداخت کار جدید قرار گیرد. به اینگونه آیتمها”قیمت جدید” اطلاق می گردد. برای تهیه قیمت جدید، فهرست بها و شرایط عمومی پیمان شرایطی به شرح ذیل تعیین نموده اند:

بر اساس پیوست ۵ فهرست بهاء:

اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می شود:

۱- چنانچه در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان برای کارهای جدید ابلاغی، شرح و قیمت پیش بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند “ج” ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان عمل می شود.

((بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی:

اگردر چارچوب موضوع پیمان،کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است، پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشهادی خود را برای اجرای کارهای یادشده، همراه با تجزیه قیمت، به مهندس مشاور تسلیم کند. قیمتی که باتوافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاک پرداخت است.قیمتهای جدیدی که به این صورت تعیین می شود باید برحسب هزینه اجرای کار درمحل اجرا محاسبه گردد. از این رو، تنها ضریب هزینه بالاسری پیمان به قیمتهای جدید اعمال می شود.

تبصره- درصورتی که پیمان با استفاده از فهرستهای بهای واحد پایه منعقد شده باشد،چگونگی تعیین قیمت جدید، علاوه بر مفاد این بند، تابع دستورالعمل نحوه استفاده ازقیمتهای پایه درتعیین قیمت جدید با اولویت دستورالعمل یادشده است.))

۲- در صورتی که برای کار جدید ابلاغی در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل ها تصریح شده باشد(اعم از این که برای آن مقدار پیش بینی شده باشد یا نه)برای پرداخت قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب های مندرج در پیمان(مانند هزینه بالاسری، ضریب پیشنهادی پیمانکار و بر حسب مورد سایر ضریب های مربوط) استفاده می شود و در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به ردیف های قیمت جدید با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان است.

تبصره) چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آن ها، با پیمانکار توافق می شود.مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی، حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می تواند توافق شود.

پس از ابلاغ کار جدید پیمانکار باید بی درنگ نسبت به تهیه قیمت جدید و توافق با مشاور و کارفرما اقدام نماید و پس از تصویب قیمت جدید توسط کارفرما، اقدام به اجرای کار جدید بنماید. ولی با توجه به اینکه پروسه تهیه، بررسی و تصویب قیمت جدید عموماً زمانبر می باشد اکثر پیمانکاران برای از دست ندادن زمان، اقدام به اجرای کارجدید نموده و در حین آن قیمت جدید را برای تائید به دستگاه نظارت یا مشاور ارسال می کنند. با توجه به اینکه برای تهیه قیمت جدید روش مشخصی از طرف سازمان برنامه ابلاغ نشده است، پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان مختلف ممکن است از روش های مختلفی برای تهیه قیمت جدید استفاده نمایند اما با توجه به اینکه برای تهیه آنالیز بها (جدول ۵)در زمان ارائه پیشنهاد قیمت  بر اساس بخشنامه ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دستورالعمل مشخصی تعیین شده است در اکثر پروژه ها برای تعیین قیمت جدید نیز از همین روش استفاده می گردد.

طبق این روش برای آنالیز بهای هر ردیف می بایست بهای ردیف، طبق جدول شماره ۵ (تجزیه بهای اقلام کار)، مندرج در صفحه انتهایی بخشنامه مذکور  به چهار بخش نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل تقسیم گردد.طبق بند ۲ دستورالعمل مذکور برای بخش نیروی انسانی و ماشین آلات نیازی به درج مقدارو بهای هر یک ازعوامل به تفکیک نیست و میتوان بهای آن را به صورت یک قلم و کلی درج نمود اما برای مصالح و حمل می بایست عوامل آن به تفکیک در آنالیز وارد گردند، ولی با عنایت به اینکه درج یک قیمت کلی برای دستمزد یا ماشین آلات میتواند بررسی قیمت جدید را با اشکال مواجه نماید توصیه می گردد آنها هم به ریز عوامل تفکیک گردند.

برای دانلود فایل خام آنالیز بهای قیمت جدید کلیک نمایید.

با عنایت به اینکه سازمان برنامه در مقاطع مختلف آنالیز بهای ردیفهای فهارس بهای پایه را منتشر می کند برای تهیه آنالیز قیمت جدید می توان از آنالیزهای مذکور استفاده نمود. به این منظور می بایست نزدیک ترین آیتم از نظر روش اجرا به کار جدید را از آنالیزهای مذکور پیدا و نرخ عوامل آن را بر اساس قیمت های واقعی اجرا بروز رسانی نمود.

برای بروزرسانی نرخ نیروی انسانی میتوان از قیمت های نیروی انسانی در محل اجرای کار استفاده نمود ولی با توجه به اینکه ممکن است قیمت های واقعی اجرا مورد قبول مشاور و کارفرما نباشد و بررسی قیمت جدید را با چالش مواجه نماید بهتر است از قیمت های منتشره مراجع مختلف مانند سندیکای شرکت های ساختمانی، وزارت نفت، مرکز آمار و … استفاده نمود.با توجه به اینکه قیمت های آمار نسبت به مراجع دیگر نزدیکتر به واقعیت است بهتر است در ابتدای پروژه و قبل از تهیه قیمت های جدید با مشاور و کارفرما بابت استفاده از قیمت های مرکز آمار توافق گردد. بسته به تعاملات با مشاور و کارفرما می توان از یکی از ستونهای حداقل، حداکثر یا متوسط قیمت نیروی انسانی را ملاک تهیه قیمت های جدید قرار داد. همچنین در صورتیکه پروژه در شهری خارج از تهران باشد میتوان ضریب منطقه کارهای پیمانکاری را به نرخ دستمزد نیروی انسانی اعمال نمود.

برای دانلود نرخ عوامل کارهای ساختمانی به این صفحه مراجعه نمایید.

جهت بروزرسانی نرخ مصالح با توجه به متغیر بودن قیمت ها، بهتر است برای مصالح اصلی سه پیش فاکتور از مراکز معتبر اخذ و پایین ترین قیمت جهت استفاده در آنالیز مورد توافق قرار گیرد و برای سایر مصالح از قیمت های آمار،سندیکا و … استفاده نمود.در صورتیکه برند انحصاری برای اجرای کار جدید از طرف مشاور یا کارفرما تعیین شده باشد، یک پیش فاکتور یا فاکتور از تولید کننده مورد نظر کفایت می کند.

برای بروزرسانی بخشهای ماشین آلات و حمل با توجه به اینکه در تعیین قیمت تاثیر کمتری دارند میتوان از نرخ های آمار، سندیکا و … استفاده نمود و در بیشتر موارد نیازی به ارائه مستندات خاصی نیست.

پس از اتمام کار آنالیز و استخراج قیمت کار جدید، با توجه به اینکه طبق بند “ج” ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان به قیمت جدیدی که بر اساس قیمت های روز و در محل اجرای کار بدست می آید فقط ضریب بالاسری تعلق می گیرد، در صورتیکه پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد، برای سهولت در تهیه صورت وضعیت های تعدیل بهتر است قیمت جدید به اصطلاح “تعدیل معکوس” گردد. یعنی قیمت جدید با توجه به ضرایب پیشنهادی و دوره انجام کار به دوره پیمان برگردد تا مانند سایر ردیفهای پیمان مشمول ضرایب پیمان و تعدیل گردد. برای تعدیل معکوس نمودن قیمت جدید طبق ردیف ۲-۱-۵-۲ دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها به شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۸۵/۰۹/۱۵ می بایست بهای بدست آمده قیمت جدید به حاصل رابطه زیر تقسیم کرد:

[0.05+(0.95*{\frac{K} {M})}]=Z

که در رابطه فوق:

K= شاخص مبنای کار جدید
M= شاخص مبنای پیمان
Z= ضریب تعدیل معکوس

پس از بدست آمدن قیمت جدید از آنالیز، آن را به ضرایب پیمان و ضریب تعدیل معکوس تقسیم نموده و در صورت وضعیت مانند ردیفهای پیمان مشمول کلیه ضرایب و تعدیل بر اساس پیمان خواهد گردید.

نکات:

۱-در صورتیکه فهرست بهای پیمان فهرست بهای سال ۸۸ باشد با توجه به اینکه ضریب بالاسری در ضریب پیشنهادی مستتر می باشد می بایست ابتدا قیمت جدید در ضریب بالاسری ضرب گردد و سپس بر ضرایب پیمان و ضریب تعدیل معکوس تقسیم گردد.

۲-با عنایت به اینکه در طرح های عمرانی برای استفاده از قیمت جدید بسته به فهرست بهای مورد استفاده سقف تعیین شده است، میتوان پس از تعدیل معکوس نمودن قیمت جدید بهای آن را از قیمت ردیف مشابه در فهرست بها کسر و قیمت جدید را به صورت اضافه بها مورد استفاده قرار داد تا سقف قیمت های جدید دیر تر پر شود (البته اینکار به نوعی دور زدن قانون است، ولی قانون نا نوشته ای بین پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان وجود دارد که کمتر با این روش مخالفتی صورت می گیرد).

۳- برای تعیین شماره و شرح قیمت جدید بهتر است شماره ای با گروه مناسب در فهرست بها و شرح کاملی از کار جدید پیش بینی گردد.شرح ناقص یا نا مرتبط ممکن است پرداخت قیمت جدید را با اشکال مواجه کند.


مثال:

جهت روشن تر شدن مطالب فوق به مثال زیر توجه نمایید:

مشخصات پیمان:

سال فهرست بها :۹۲

شاخص مبنای پیمان : سه ماهه اول سال ۹۲

شاخص دوره کارکرد قیمت جدید: سه ماهه سوم ۹۳

ضریب فصل ۲۲ (کارهای سنگی با سنگی پلاک): ۱.۲۸۴

ضریب طبقات : ۱.۰۲۵۴

ضریب منطقه : ۱.۱

حین اجرای قرارداد فوق، دستور کاری به پیمانکار ابلاغ می گردد تا کف محوطه  که در نقشه های اولیه سنگ گرانیت گل پنبه ای پیش بینی شده است را با سنگ امپرادور اجرا نماید. لذا با توجه به عدم پیش بینی سنگ امپرادور در فهرست بهای ابنیه ۹۲ می بایست برای ردیف مذکور قیمت جدید تهیه نمود.با عنایت به اینکه سنگ امپرادور از نوع مرمریت می باشد آنالیز آیتم ۲۲۰۳۰۳ (تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم و یا صورتی  آباده در سطوح افقی به ضخامت ۱/۵ تا ۲ سانتی متر.) با فرضیات زیر و قیمت های تاریخ اجرا بروز رسانی می کنیم:

۱-برای بدست آوردن نرخ نیروی انسانی با توجه به دوره کارکرد (سه ماهه سوم ۹۳) از نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی- نیمه ی دوم ۹۳ و ستون متوسط استفاده می کنیم. بر اساس نرخ های مذکور :

دستمزد کارگر ساده = ۵۷۴۵۶

دستمزد سنگ کار درجه یک = ۱۲۰۸۹۵

دستمزد سنگ کار درجه دو= ۱۰۳۱۱۲

دستمزد سنگ شکن درجه یک= ۸۰۰۱۵(با توجه به عدم پیش بینی سنگ شکن در نرخ عوامل آمار از دستمزد سرکارگر استفاده می کنیم)

۲-بخش ماشین آلات را با اطلاعات کارگاهی بروز می کنیم (با توجه به عدم تاثیر گذار بودن)

۳- برای بخش مصالح فقط برای سنگ امپرادور سه پیش فاکتور معتبر و مورد قبول مشاور اخذ و مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال برای سنگ تعیین می گردد.برای مابقی مصالح به اطلاعات کارگاهی اکتفا می کنیم.

۴- برای بخش حمل نیز مانند ردیف ۲ عمل می کنیم.

پس از اعمال قیمت ها و انجام کلیه محاسبات به شرح مطالب فوق، قیمت جدید به شماره آیتم ۲۲۰۳۱۱ و با شرح “اضافه بها به آیتم ۲۲۰۵۰۴ (تهیه و نصب سنگ گرانیت گل پنبه ای) در صورتیکه از سنگ امپرادور استفاده شود” با بهای واحد ۰۴۵’۶۵۸’۱ ریال به ازای هر متر مربع و در مبنای پیمان، محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

logo-samandehi