تعدیل

((آموزش تهیه صورت وضعیت تعدیل))

جهت دانلود مقاله نحوه تهیه صورت وضعیت تعدیل به قلم آقای مهندس سعید سمیعی روی لینک روبرو کلیک کنید.

رایگان – خرید

تعدیل در فرهنگ لغات به معنی “معتدل کردن”، “تقسیم از روی عدالت” و “کم کردن” است اما در فرهنگ ساختمان بمعنی مبلغی است که کارفرما جهت جبران آثار تورم (مثبت یا منفی) بر اساس دوره و مبلغ کارکرد در قالب “صورت وضعیت تعدیل” به پیمانکار می پردازد.به بیان ساده تر در طول مدت اجرای قرارداد ممکن است بهای اجرای کارهای موضوع قرارداد دستخوش تغییرات گردند.با توجه به این مطلب که نرخ پیمان تا انتهای قرارداد ثابت می باشد برای جبران هزینه های تحمیل شده به پیمانکار از بابت تورم، صورت وضعیت تعدیل به شرح ذیل تهیه و مبلغ مربوطه به پیمانکار پرداخت می گردد.

سازمان برنامه به این منظور، دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها به شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۸۵/۰۹/۱۵ را ابلاغ کرده تا صورت وضعیت های تعدیل بر اساس آن تهیه گردند.

برای نوشتن صورت وضعیت تعدیل می بایست با مفاهیم زیر آشنا باشیم:

دوره کارکرد: هر یک از سه ماهه های سال منتهی به خرداد، شهریور، آذر یا اسفند.(سه ماهه اول = فروردین لغایت خرداد، سه ماهه دوم =تیر لغایت شهریور، سه ماهه سوم =مهر لغایت آذر، سه ماهه چهارم= دی لغایت اسفند)

شاخص: عددی که متوسط قیمت هر دوره را نسبت به دوره پایه نشان می دهد.(شاخص های تعدیل برای مقاطع سه ماهه هر چند وقت یکبار توسط نظام فنی و اجرایی کشور منتشر می شود. برای دانلود فایل اکسل شاخص ها به این صفحه مراجعه نمایید

دوره پایه:دوره ای که تمامی شاخص های مربوط به آن عدد صد (۱۰۰) است.(برای نوشتن تعدیل به دوره پایه کاری نداریم)

شاخص فصلی : عددی که متوسط تغییرات قیمت های واحد اقلام یک فصل از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را، نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

شاخص رشته ای: عددی که متوسط تغییرات قیمتهای اقلام یک رشته را از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را، نسبت به دوره پایه نشان می دهد.(همانطور که برای هر فصل از فهرست بها شاخص اعلام میشود برای هر رشته نیز شاخص اعلام می گردد)

شاخص کلی: عددی که متوسط تغییرات قیمتهای واحد تمامی فهرستهای واحد پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه، نشان می دهد.(در فهرست های قبل از ۸۸ از شاخص کلی برای محاسبه تعدیل تجهیز کارگاه استفاده می شد، اما پس از آن از شاخص رشته ای به طریقی که بعداً به آن خواهیم پرداخت استفاده می شود.)

شاخص مبنای پیمان:در مناقصه یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که آخرین روز مهلت تعیین شده توسط کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است و در ترک مناقصه یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده است.

شاخص دوره انجام کار: شاخص دوره انجام عملیات اجرایی، مربوط به آن دوره.(شاخص دوره کارکرد صورت وضعیت یعنی اگر صورت وضعیتی از تاریخ ۹۴/۰۴/۰۱ لغایت ۹۴/۰۴/۳۱ باشد شاخص کارکرد Tسه ماهه دوم ۹۴ است)

مبلغ کارکرد صورت وضعیت: تفاوت مبلغ صورت وضعیت مورد نظر با صورت وضعیت قبلی برای هر فصل فهرست بها.

ضریب تعدیل: ضریبی که از رابطه زیر بدست می آید:

[({\frac{K} {M}-1)*0.95}]=Z

که در رابطه فوق:

K= شاخص کارکرد
M= شاخص مبنای پیمان
Z= ضریب تعدیل

بر اساس بند ۹-۱ دستورالعمل تعدیل، پیمانکار می بایست تعدیل را بر اساس صورت وضعیت های تائید شده کارفرما محاسبه نماید، به عبارت دیگر قبل از تائید صورت وضعیت توسط کارفرما، پیمانکار مجاز به نوشتن صورت وضعیت تعدیل نیست و به همین دلیل چون تعدیل صرفا عملیات ریاضی و بر اساس قواعد مشخصی می باشد قاعدتاً نیاز به اصلاح توسط مشاور یا کارفرما ندارد مگر اینکه در محاسبات اشتباهی رخ داده باشد.

برای نوشتن تعدیل باید جدولی به شکل زیر تهیه نماییم:TABLE

 

 

 

 

پس از تکمیل جدول فوق جمع ستون I مبلغ صورت وضعیت است که به روکش صورت وضعیت منتقل می گردد.روکش تعدیل جدولی به شکل زیر است:

خلاصهبرای دانلود نمونه فایل صورت وضعیت تعدیل کلیک کنید

logo-samandehi