نرخ عوامل

عوامل تاثیر گذار در قیمت ردیفهای فهرست بها به چهار گروه نیروی انسانی ،مصالح ،ماشین آلات و تجهیزات ، و حمل تقسیم بندی میگردند.در اختیار داشتن نرخ این عوامل برای تهیه اسناد پیشنهاد قیمت  و تهیه و  رسیدگی آنالیز بهای ردیفهای قیمت جدید نقش بسزایی دارد.

در این زمینه مراجعی مانند نظام فنی و اجرایی، سندیکای شرکتهای ساختمانی ، اداره آمار و شرکت نفت،در دوره های مختلف اقدام به انتشار نرخ عوامل مربوطه نموده اند.

از طریق لینکهای زیر میتوانید به آرشیو این نرخها دسترسی داشته باشید.

 

جهت دانلود رایگان فایلهای pdf نرخ عوامل مراجع مختلف روی لینکهای زیر کلیک کنید.

فایل PFD نرخ عوامل مراجع مختلف

شرح

سال

مرجع

دستمزد نیروی انسانی ۹۷

نظام فنی و اجرایی کشور

(سازمان برنامه و بودجه)

نرخ مصالح
نرخ ماشین آلات
دستمزد نیروی انسانی
۹۶ 
نرخ مصالح
نرخ ماشین آلات
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت ۸۳

شرکت ملی نفت ایران

فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت ۸۴
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت ۸۶
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت ۸۷
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت ۹۱
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت ۹۲
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت ۹۳
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت ۹۴
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت ۹۵
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت ۹۶
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت ۹۷
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی نیمه دوم ۸۹

سازمان آمار ایران

 

دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی نیمه اول ۹۰
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی نیمه دوم ۹۰
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی  نیمه اول ۹۱
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی نیمه دوم ۹۱
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی نیمه اول ۹۲
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی نیمه دوم ۹۲
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی نیمه اول ۹۳
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی نیمه دوم ۹۳
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی نیمه اول ۹۴
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی نیمه دوم ۹۴
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی نیمه اول ۹۵
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی نیمه دوم ۹۵
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی نیمه اول ۹۶
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی نیمه دوم ۹۶
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی نیمه اول ۹۷
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی نیمه اول ۹۷
قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم ۸۹
قیمت مصالح ساختمانی نیمه اول ۹۰
قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم ۹۰
قیمت مصالح ساختمانی نیمه اول ۹۱
قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم ۹۱
قیمت مصالح ساختمانی نیمه اول ۹۲
قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم ۹۲
قیمت مصالح ساختمانی نیمه اول ۹۳
قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم ۹۳
قیمت مصالح ساختمانی نیمه اول ۹۴
قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم ۹۴
قیمت مصالح ساختمانی نیمه اول ۹۵
قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم ۹۵
قیمت مصالح ساختمانی نیمه اول ۹۶
قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم ۹۶
قیمت مصالح ساختمانی نیمه اول ۹۷
قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم ۹۷
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه دوم ۸۹
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه اول ۹۰
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه دوم ۹۰
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه اول ۹۱
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه دوم ۹۱
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه اول ۹۲
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه دوم ۹۲
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه اول ۹۳
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه دوم ۹۳
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه اول ۹۴
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه دوم ۹۴
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه اول ۹۵
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه دوم ۹۵
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه اول ۹۶
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه دوم ۹۶
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه اول ۹۷
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه دوم ۹۷
فهرست عوامل موثر در پروژه نمونه ابنیه سه ماهه دوم تا چهارم ۹۰

سندیکای شرکتهای ساختمانی

نرخ دستمزد عوامل نیروی انسانی سه ماهه چهارم ۹۱
نرخ عوامل مورد استفاده در فهرست بهای واحد پیشنهادی سال ۹۲ رشته راه،باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن ۹۲
جدول ضرایب تبدیل دستمزد عوامل نیروی انسانی برحسب دستمزد کارگر ساده

 

 

فایل اکسل نرخ عوامل سازمان برنامه

نرخ عوامل سال ۹۹ فهارس بهای سازمان برنامه download
نرخ عوامل سال ۹۸ فهارس بهای سازمان برنامه download
نرخ عوامل سال ۹۷ فهارس بهای سازمان برنامه download
نرخ عوامل سال ۹۶ فهارس بهای سازمان برنامه download
نرخ عوامل فهرست بهای ابنیه سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای راه و باند سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای راهداری سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای انتقال و توزیع آب روستایی سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای شبکه توزیع آب سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای سدسازی سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای آبیاری تحت فشار سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای خطوط انتقال آب سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای چاه سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای ساخت و ترمیم قنات سال ۹۵

 

 

فایل اکسل نرخ عوامل سازمان آمار و نفت

فایل اکسل نرخ عوامل سازمان آمار (نیمه اول و دوم سال ۹۲)
فایل اکسل نرخ عوامل سازمان آمار(نیمه اول و دوم سال ۹۳)
فایل اکسل نرخ عوامل سازمان آمار(نیمه اول و دوم سال ۹۴)
فایل اکسل نرخ عوامل شرکت نفت(سال ۹۷)
فایل اکسل نرخ عوامل شرکت نفت(سال ۹۶)
فایل اکسل نرخ عوامل شرکت نفت(سال ۹۵)
فایل اکسل نرخ عوامل شرکت نفت(سال ۹۴)
فایل اکسل نرخ عوامل شرکت نفت(سال ۹۳)
فایل نمونه(فایل نمونه حاوی ردیفهای محدودی از نرخ عوامل فوق و برای آشنایی با فایهای فوق قبل از خریداری می باشد) download
logo-samandehi