دانلود رایگان فایل اکسل(Excel) فهارس بهای 1400

فایل اکسل فهرست های بهای پایه سال ۱۴۰۰

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع آب سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راهسازی سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال ۱۴۰۰

رایگان – خرید

جهت دانلود فایل pdf فهارس بها سال ۱۴۰۰ روی لینک های زیر کلیک کنید :

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع آب سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته کلان راهسازی سال ۱۴۰۰
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال ۱۴۰۰

logo-samandehi