شاخص تعدیل

 شاخص تعدیل اعدادی است که هر سه ماهه از سال توسط سازمان برنامه و بودجه جهت محاسبه تعدیل صورت وضعیت های قراردادهای عمرانی اعلام می نماید.جهت دانلود فایل اکسل هر یک از شاخصها روی لینکهای جدول زیر کلیک کنید.

همچنین جهت مشاهده آموزش نحوه تهیه صورت وضعیت تعدیل به این صفحه مراجعه فرمایید.

دانلود فایل اکسل شاخص های تعدیل

شرح

پیوست یک

پیوست دو

پیوست سه

شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۶۶ دانلود 
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۶۷ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۶۸ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۶۹ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۷۰ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۷۱ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۷۲ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۷۳ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۷۴ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۷۵ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۷۶ دانلود دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال۷۷ دانلود دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۷۸ دانلود دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۷۹ دانلود دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۸۰ دانلود دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۸۱ دانلود دانلود دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۸۲ دانلود دانلود دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۸۳ دانلود دانلود دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۸۴ دانلود دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۸۵ دانلود دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۸۶ دانلود دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۸۷ دانلود دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۸۸ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۸۹ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۹۰ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۹۱ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۹۲ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۹۳ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۹۴ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۹۵  – دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۹۶ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۹۷ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۹۸ دانلود
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول لغایت چهارم سال ۹۹ دانلود

logo-samandehi