تهیه اسناد پیشنهاد قیمت جهت شرکت در مناقصه

با عنایت به اینکه بخش عمده ای از کارهای ساختمانی توسط سازمانها یا شرکتها از طریق مناقصه به پیمانکاران ذیصلاح واگذار می گردند، لذا چگونگی تهیه اسناد پیشنهاد قیمت برای شرکت در مناقصه از اهمیت ویژه ای (هم در زمان مناقصه و هم در زمان اجرای کار)برخودار است.برای مثال یک اشتباه کوچک مانند وجود تناقض در اسناد، می تواند پیمانکار را از گردونه رقابت خارج سازد .همچنین در زمان اجرای کار در صورت بروز اختلاف در آیتمی از قرارداد ممکن است به آنالیزهای پیشنهادی پیمانکار رجوع گردد، در این مورد نیز اگر آنالیزها به درستی تهیه نشده باشند ممکن است پیمانکار دچار ضرر هنگفتی گردد.
پیشنهاد قیمت کارهای فهرست بهایی براساس بخشنامه های سازمان برنامه به شماره ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۹۶/۰۳/۳۱ و شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۸۷/۰۸/۱۹ انجام می پذیرد که بر اساس برآورد منضم به اسناد مناقصه می بایست هشت جدول به شرح ذیل بعنوان پیشنهاد قیمت تسلیم کارفرما گردد.

جداول بخشنامه ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ :

جدول شماره ۱ (ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها)
جدول شماره ۲ (ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند بر حسب فهرست بهای رشته)
جدول شماره ۳ (مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب حسب هر فصل)
جدول شماره ۴ (مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر رشته و کل کار)
جدول شماره ۵(تجزیه بهای اقلام کار)
جدول شماره ۶(تجزیه بهای هزینه بالاسری)

جداول بخشنامه ۱۰۰/۷۶۵۷۴

جدول الف (مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل)
جدول ب (مبلغ و ضریب پیشنهاری جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه)
جدول پ (مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل)

به همین منظور شریف سافت آمادگی دارد اسناد پیشنهاد قیمت را طبق بخشنامه های فوق و توسط کارشناسان خبره با بالا ترین کیفیت و در حداقل زمان تهیه و در اختیار پیمانکاران قرار دهد.

 

logo-samandehi