شرایط سفارش تهیه اسناد پیشنهاد قیمت

۱- با توجه به اینکه برآورد های مختلف دارای شرایط متفاوتی می باشند تعرفه ای برای انجام خدمات مذکور وجود نداشته و تعیین حق الزحمه انجام خدمات به صورت توافقی انجام می پذیرد.

۲- در مرحله ثبت سفارش، مشخصات مشتری و اسناد مناقصه (بصورت فایل)، جهت بررسی برای کارشناسان سایت از طریق فرم “ثبت سفارش” ارسال می گردد.

۳- پس از بررسی اسناد توسط کارشناس و در صورت نیاز تماس با مشتری، حق الزحمه و مدت زمان تهیه اسناد مناقصه به مشتری اطلاع داده می شود.

۴- در صورت رضایت موافقت مشتری در خصوص میزان حق الزحمه و مدت زمان تهیه اسناد، پیش پرداخت حق الزحمه (۵۰% هزینه کل) از طرف مشتری پرداخت می گردد.

۵- پس از تکمیل اسناد مناقصه، فایل اسناد برای مشتری ارسال و نسبت به تسویه حساب کامل اقدام خواهد شد.

۶- در صورتی که به هر دلیل اسناد در تاریخ مورد توافق به مشتری تحویل نشد، به درخواست مشتری کل هزینه پرداختی به وی مسترد می گردد(در این صورت اسناد پیشنهاد قیمت برای مشتری ارسال نخواهد شد) .اما در صورت توافق مشتری می توان به مدت تحویل اسناد اضافه نمود.

۷- پیشنهاد قیمت بر اساس محل اجرا و شرایط کار آنالیز خواهد شد و این سایت مسئولیتی در خصوص برنده شدن یا عدم برنده شدن مشتری در مناقصه ندارد.در هر حال پس از ارسال اسناد پیشنهاد قیمت در صورتیکه بنا به درخواست مشتری تغییری در قیمت کل پیشنهاد صورت پذیرد صرفاً دو بار به صورت رایگان اسناد اصلاح و برای مشتری ارسال خواهد شد.  اصلاحات بیش از دو بار منوط به پرداخت هزینه اصلاحات مجدد  (که توافق خواهد شد) می باشد.

۸- اسناد پیشنهاد قیمت بر اساس بخشنامه های موجود سازمان برنامه انجام می پذیرد و اسناد پیشنهاد بسته به موضوع مناقصه تنها شامل جداول یک الی شش و الف و ب و پ (بر اساس بخشنامه های ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۹۶/۰۳/۳۱ و شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۸۷/۰۸/۱۹) است.

۹-با عنایت به عدم دسترسی کارشناسان ما به اسناد و سوابق مشتری، اسناد ارزیابی توسط ما تهیه نمی شوند و تنها پیشنهاد قیمت به شرح ردیف ۸ توسط کارشناسان ما صورت می پذیرد.

۱۰- در هر حال با توجه به اینکه اسناد پیشنهاد قیمت می بایست توسط مشتری تائید و به دستگاه مناقصه گذار تحویل گردد، مسئولیت کامل حقوقی در قبال اسناد با مشتری می باشد، لذا پیشنهاد می گردد اسناد حتما توسط مشتری بطور کامل کنترل گردیده و در صورت مشاهده مغایرت یا اشکال، با ما تماس بگیرد.

logo-samandehi